Visitas fra Det Kongelige Landbruksdepartement

På torsdag var Landbruks- og matdepartementet på besøk her på Utstein Kloster. De var i Rogaland for å se på drift her borte, samt høre på reaksjoner i forhold til jordbruksmeldingen som ble vedtatt tidligere i år. Her på Klosteret var blant annet Ryfylke Næringshage, Røsslyngen Beitelag og Hanasand Gardsutsalg i tillegg til Klostergarden invitert til å fortelle om muligheter og utfordringer for bøndene i Ryfylke.

Anders fortalte der om hva som er mulighetene og begrensningene med å drive en gard som er totalfredet.

Utstein gard ble fredet i 1999 under kulturminneloven som Utstein kulturmiljø. Det fredede området omfatter hele garden, Klostervågen og Fjøløysundet, samt en sone på inntil 220 meter fra land i sjøen utenfor. Kulturmiljøet dekker totalt et areal på om lag 2 500 dekar.


Illustrasjonen er lånt med stolthet fra miljøstatus.no

Formålet med fredingen var å sikre og ivareta det særpregede kulturmiljøet og beitemarkene ved Utstein Kloster. Det sies i forskriften om fredringen at dette området har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg. Kulturmiljøet og landskapsbildet, samt viktige enkeltelement og sammenhengen mellom disse elementene trekkes frem.

Det er krevende å drive aktivt og konkuransedyktig landbruk i et miljø som er totalfredet. Det er lite som kan gjøres uten at myndighetene gir sin tillatelse, og det er en hel rekke krav og forventninger til hvordan en skal drive og pleie kulturmiljøet uten at det er mange økonomiske incentiver knyttet til dette. Saksbehandling kan ta lang tid og fordi miljøet krever spesielle arkitektoniske og materielle løsninger krever det også investeringer og medfører høyere kostnader enn hva som hadde vært tilfelle på en gard som ikke er totalfredet.


Foto: Anne Lise Norheim

Vi ser verdien av at kulturmiljøet her ute er fredet og gjør vårt beste for å ivareta dette på en god måte. Beiting fra dyra på garden og aktivt landbruk er det som best vil ivareta kulturlandskapet her ute for fremtiden. Da må forholdene legges til rette for at gardseiere kan drifte garden på en god og kostnadseffektiv måte; hjulpet av forenklet regeverk, mindre byråkrati og økonomiske virkemidler som kompenserer for merkostnadene forbundet med å drive det unike kulturmiljøet.

Det sa også Anders til det kongelige landbruksdepartementet 😉